ค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการไผ่ ตลอดจนการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และให้บริการทางวิชาการด้านไผ่แก่ประชาชนและบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบของการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ จัดทาเอกสารเผยแพร่ การบริการตรวจสอบชนิดพันธุ์ และผลิตภัณฑ์

1) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านไผ่เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

2) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ รวมทั้งบริการวิชาการด้านไผ่ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลที่สนใจทั่วไป

3) เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านไผ่กับภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4) เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับไผ่

1) ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาวิชาการของไม้ไผ่ด้านต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้สำคัญเพื่อการพัฒนาวิชาการด้านไผ่สู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นการต่อยอดงานวิจัยด้าน อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา สรีระวิทยา และกายภาพวิภาพ การใช้ประโยชน์ เศรษฐศาสตร์ และการตลาด เป็นต้น โดยสนับสนุนให้เกิดจำนวนโครงการ และผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ/ ผลิตภัณฑ์/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

  แผนงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านไผ่ เน้นการวิจัย 6 ด้าน ซึ่งได้แก่

    1.1) ด้านอนุกรมวิธาน ชีววิทยาโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ทราบชนิดหรือพันธุ์ที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์

    1.2) ด้านการปรับปรุงพันธุ์และวนวัฒนวิทยา เพื่อให้มีผลผลิตสูงขึ้น การจัดการไผ่ในเรื่องของโรคและแมลงในการปลูกไผ่และในผลิตภัณฑ์ไผ่

    1.3) การพัฒนาการศึกษาด้านนิเวศวิทยา สรีระ และกายวิภาค

    1.4) ด้านโรคและแมลง

    1.5) ด้านการใช้ประโยชน์

    1.6) ด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาด โดยแต่ละด้านจะช่วยกันทำการศึกษาโดยท้ายที่สุดจะถูกรวบรวมโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไผ่ เพื่อนำไปส่งเสริมและฝึกอบรมแก่เกษตรกร บริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องต่อไป

2) การสร้างเครือข่ายวิจัย เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐรัฐและเอกชน ด้วยการจัดประชุม/ สัมมนา/ ฝึกอบรมทางวิชาการ และการร่วมประชุม/ สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

3) การประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเผยแพร่องค์ความรู้ของไผ่ในด้านต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงการจัดนิทรรศการในงานวิชาการ

4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับไผ่เพิ่มเติม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการจากผลงานวิจัย รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการด้านไผ่ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลที่สนใจทั่วไป


หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | ข้อมูลนักวิจัย | ผู้ผลิตไผ่ | ผู้ใช้ไผ่ | เอกสารวิชาการ | แบบฟอร์มดาวน์โหลด | เกี่ยวกับศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 ตึกวินิจวนันดร
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-5790176 ต่อ 506 โทรสาร 02-9418107 http://bambooku.psd.ku.ac.th


Copyright (©) 2015
ส่วนของผู้ดูแลระบบ