การประชุม Asean Bamboo Symposium 2016 (ABS2016) ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2559


140x140 วันที่อัพเดท : 2016-12-21 16:01:08
จำนวนผู้เช้าชม : 13

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ได้รับหนังสือเชิญให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม Asean Bamboo Symposium 2016 (ABS2016) ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการหาความร่วมมือในการศึกษาและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับไผ่ในอนาคตกับหน่วยงานสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ภาคเอกชนในองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก

โดยวันที่ 1-2 ของการประชุม ได้มีการประชุมวิชาการทางด้านไผ่ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกและการจัดการไผ่ (Bamboo plantation and management technical), เทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ (Technology, product development and design), การตลาดและการค้าขาย และไผ่กับชุมชน (Bamboo and community) เพื่อเป็นการผลักดันให้ไผ่ซึ่งเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีความหลากหลายชนิดพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวัสดุธรรมชาติ ได้มีการใช้ประโยชน์ในระดับภาคอุตสาหกรรม และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ในวิถีชุมชนทั่วไป ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวได้มีนักวิจัยจากหลากหลายต่างประเทศ อาทิเช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เม็กซิโก ตูนีเซีย ได้นำเสนอผลงานทั้งการนำเสนอผลงานปากเปล่า โปสเตอร์ รวมไปถึงการจัดแสดงบูทที่เกี่ยวข้องกับไผ่ ได้แก่ สิ่งทอจากเส้นใยไผ่, ถ่านจากลำไผ่, แผ่นไม้ประกับจากไผ่, งานสถาปนิกที่ใช้โครงสร้างไผ่เป็นองค์ประกอบหลัก, จักรยานจากไผ่, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อาหารและอื่นๆ ทั้งนี้สำหรับนักวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการนำงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ฯ รวมไปถึงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ไปจัดแสดงในบูทตลอดทั้ง 3 วันที่จัดงาน (ดังแสดงในภาพ)
หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | ข้อมูลนักวิจัย | ผู้ผลิตไผ่ | ผู้ใช้ไผ่ | เอกสารวิชาการ | แบบฟอร์มดาวน์โหลด | เกี่ยวกับศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 ตึกวินิจวนันดร
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-5790176 ต่อ 506 โทรสาร 02-9418107 http://bambooku.psd.ku.ac.th


Copyright (©) 2015
ส่วนของผู้ดูแลระบบ