ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ


140x140 วันที่อัพเดท : 2017-12-15 19:44:33
จำนวนผู้เช้าชม : 6

เรื่อง องค์ความรู้นิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กิจกรรม :

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "นิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาท่ยั่งยืน" โดย รศ.ดร. อุทิศ กุฏอินทร์

การนำเสนอแบบปากเปล่า

+ นิเวศวิทยาเพื่อการพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืน

+ ความหลากหลายยทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์

+ นิเวศวิทยาเพื่อการต่อสู้กับการแปลสภาพเป็นทะเลทราย

+ การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

+ การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้

การนำเสนอภาคโปสเตอร์

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2001142883541930&id=100009387132836&pnref=story)

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : รศ.ดร. ดอกรัก มารอด

Mobile : 081-8025349

E-mail : dokrak.m@ku.ac.th

 หน้าแรก | ข่าวสาร | กิจกรรม | ข้อมูลนักวิจัย | ผู้ผลิตไผ่ | ผู้ใช้ไผ่ | เอกสารวิชาการ | แบบฟอร์มดาวน์โหลด | เกี่ยวกับศูนย์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 ตึกวินิจวนันดร
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-5790176 ต่อ 506 โทรสาร 02-9418107 http://bambooku.psd.ku.ac.th


Copyright (©) 2015
ส่วนของผู้ดูแลระบบ